Vedtekter for Spillforeningen Regncon

1 – Aktivitet

§ 1.1: Spillforeningen Regncon er en organisasjon som skal arbeide med å fremme spillhobbyen, og legge til rette for et variert og aktivt spillmiljø i Bergen og omegn.

§ 1.2: Regncon sin aktivitet retter seg først og fremst mot rollespill, avanserte brett- og miniatyrspill og samlekortspill.

§ 1.3: Regncon skal, dersom mulig, promotere seg selv og andre foreninger i Bergensområdet på arrangementer utenfor nærområdet.

§ 1.4: Regncon sin aktivitet er politisk- og livssynsuavhengig og er basert på frivillig, ulønnet arbeid. 

§ 1.5: Spillforeningen Regncon er en selveiende institusjon med medlemmer. Regncon sitt aktiva eies av de aktive medlemmene i fellesskap, og forvaltes av styret. Aktiva skal kun brukes i henhold til §1.1.

2 – Styret

§ 2.1: Regncon skal ledes av et demokratisk valgt styre, bestående av mellom 3 og 6 personer, hvorav en skal være leder og en skal være økonomiansvarlig. Kandidater stiller til valg og velges inn som en gruppe. 

§ 2.2: Styret velges for et år av gangen av de aktive medlemmene i spillforeningen. Valg av styret skal skje på et allmøte i spillforeningen (se §2.5).

§ 2.3: Om flere grupper stiller til valg skal det avholdes skriftlig og hemmelig votering. 

§ 2.4: Styret konstituerer seg selv. Styret supplerer seg selv ved behov. 

§ 2.5: Styrets hovedoppgave er å arrangere en spillfestival hvert år.

§ 2.6: Styret skal holde minst ett årlig allmøte hvor alle de aktive medlemmene har fått skriftlig innkallelse. Dersom den økonomiske situasjonen i spillforeningen tilsier det, kan allmøtet holdes sammen med spillfestivalen dersom medlemmene har fått innkallelse og beskjed om dette på forhånd.

§ 2.7: Utlysing av frist for å melde inn saker samt innkalling til årsmøte skal skje minimum to uker før avtalt møtedato.

§ 2.8: Styret velger delegater til foreninger Regncon er tilsluttet.

3 – Medlemmer

§ 3.1: Alle som skal være med i spillforeningen Regncon må ha betalt medlemskontigenten som fastsettes for et år av gangen av styret.
Styret skal prøve å holde kontigenten så lav som mulig, uten at det går utover driften til Regncon.

§ 3.2: Om 10% av Regncon sine medlemmer krever det må styret eller eventuelt presidentskapet innkalle til ekstrordinært årsmøte. 

4 – Statutter

§ 4.1: Endring av Regncon sine statutter kan bare skje med 2/3 flertall på et allmøte. Statuttene kan overprøves med 2/3 flertall. 

5 – Presidentskap

§ 5.1: Hvert år skal det dannes et presidentskap bestående av 3-5 tidligere styremedlemmer. Dersom for mange tidligere styremedlemmer vil være del av presidentskapet skal antall år i styret avgjøre hvem som skal sitte i presidentskapet, om likt prioriteres den som satt i styret sist. Ingen aktive styremedlemmer kan sitte i presidentskapet. Avtroppende styremedlemmers ansiennitet teller dobbelt i dette regnestykket. 

§ 5.2: Presidentskapets primære oppgave er å fungere som et veiledende og rådgivende organ som hjelper styret ved behov. 

§ 5.3: Presidentskapet skal skaffe kandidater til styret, og presentere sin innstilling på årsmøtet. Presidentskapet skal også fungere som tellekorps ved skriftlig valg.

§ 5.4: Presidentskapet oppnevner ett frivillig medlem som skal fungere som revisor og gi årsmøtet referat om økonomien i foreningen.

6 – Festivalstyre

§ 6.1: Hvert år skal styret oppnevne et festivalstyre bestående av ressurspersoner som har viktige roller før eller under selve festivalen. Medlemmene i festivalstyret tituleres som ministre.  

§ 6.2: Festivalstyret nedsettes av styret i tidsrommet mellom årsmøtet og festivalen. Styret bestemmer selv hvilke ministerposter som er nødvendig.  

§ 6.3: Kontaktinformasjon til ministrene fra sist festivalstyre skal være en del av overleveringen fra det gamle til det nye styret etter årsmøtet. 

 § 6.4: Medlemmer av presidentskapet kan også sitte i festivalstyret.